Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Aanmelden

 

Voor de plaatsing van kinderen op een school voor speciaal onderwijs gelden regels die door de overheid zijn opgesteld. Voor plaatsing op één van onze scholen kijken we ook naar de kerkelijke achtergrond, zodat er een goede aansluiting is tussen school en de gezinnen waaruit de kinderen afkomstig zijn.

Toelaatbaarheidsverklaring
Voor plaatsing van een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Onze scholen vallen onder Berséba, het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier regio’s. Onze scholen zijn onderdeel van regio Noordoost. Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en SO valt onder de verantwoordelijkheid van het zorgloket (Loket Noordoost) dat onderdeel is van Berséba Noordoost. Scholen die een leerling in het speciaal (basis)onderwijs willen plaatsen, moeten een toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het Loket.

Loket Noordoost is bereikbaar via:

Zorgmakelaar: mw. G. van Dam – Hofman MSc
Mailadres: loket-noordoost@berseba.nl of g.vandam@berseba.nl
Tel: 06-13535780


Regels voor aanmelding speciaal onderwijs
In de Wet op de Expertise Centra zijn de regels rondom speciaal onderwijs vastgelegd. Deze regels zijn uiteraard ook van toepassing op onze scholen. Voor ouders is vooral het gedeelte over de aanmelding, toelating en begeleiding van de leerlingen van toepassing. Bij dit alles speelt het ondersteuningsteam van onze scholen een belangrijke rol. Uiteraard doorlopen we samen met ouders het proces van aanmelding.

Aanmeldingstraject
We kijken eerst naar de aansluiting van de achtergrond bij de grondslag van onze school. Als een kind vanuit het samenwerkingsverband Berséba wordt aangemeld, is die aansluiting vanzelfsprekend aanwezig. Bij een positief besluit, gaan we verder met het aanmeldingstraject. Hiervoor hebben we nodig:
• Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van Loket Noordoost
• Kopie van het dossier van de leerling
• Ingevulde aanmeldingsformulieren
Als we de benodigde documenten hebben, nodigen we ouders uit voor een intakegesprek met iemand uit het managementteam, de intern begeleider en/of de schoolmaatschappelijk werker. Zo kunnen we ons samen een beeld vormen van de leerling en zicht krijgen op de mogelijkheden van begeleiding.
Na het gesprek gaat de intern begeleider met de informatie uit het dossier en het gesprek aan de slag, zodat er duidelijkheid komt over de gewenste startsituatie op school. In onderwijstermen noemen we dit de ‘onderwijsrelevante beginsituatie’

Inschrijven en kennismaken
Na het intakegesprek schrijven we de leerling in en bevestigen we de inschrijving bij de ouders. Als het mogelijk is, plannen we voor de nieuwe leerling een ochtend voor kennismaking en wennen. Voor de kerst- en zomervakantie hebben we hiervoor vaste momenten. Bij tussentijdse instroom doen we dit in overleg.

Veranderingen thuis
Bij de overgang naar speciaal onderwijs zijn er veranderingen in het gezin. Door de reistijd heeft het kind langere schooldagen en komt het niet meer thuis tussen de middag. Er is minder tijd om buiten te spelen met broertjes, zusjes en de kinderen in de buurt. De meeste ouders zien tegen de veranderingen op. Als na een poosje blijkt dat hun kind beter op zijn of haar plaats is, wegen de bezwaren minder zwaar. Het kind ervaart de geborgenheid en rust op school. Het hoeft niet meer op de tenen te lopen en wordt niet meer overvraagd, omdat het tempo en de leerstof zijn aangepast. Vaak neemt het zelfvertrouwen toe, doordat een kind niet meer voelt dat het ‘anders’ is. Doordat het welbevinden van hun kind verbetert, ervaren ouders ook vaak een positieve verandering in de thuissituatie.


 

wij werken samen met