Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Eliëzerschool


De reformatorische Eliëzerschool voor speciaal basisonderwijs biedt passend onderwijs aan kinderen die het niet redden op de reguliere basisschool. Er kan sprake zijn van leer-, gedrags- en of opvoedingsproblemen. Ook kunnen er andere hulpvragen zijn door bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, autisme, een lage intelligentie, een chronische ziekte of een combinatie hiervan.


Zorg en begeleiding
Onze school is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van deze kinderen. We kijken naar wat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en stellen daarvoor een onderwijstraject op maat op. De streefdoelen zijn gelijk aan die van het regulier basisonderwijs. Veel kinderen stromen dan ook door naar het regulier voortgezet onderwijs.

Specialisten
De leerkrachten zijn goed opgeleid en hebben zicht op de hulpvraag en de onderwijsbehoefte van hun leerlingen. In de begeleiding van de leerlingen krijgen ze ondersteuning van andere specialisten, zoals de remedial teacher, de orthopedagoog, de logopedist of de maatschappelijk werker.

Kleine groepen met structuur
De school staat aan de rand van de nieuwbouwwijk Stadshagen in Zwolle. In de omgeving zijn veel mogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten, zoals wandelingen en boerderijbezoek. Er gaan ruim 90 kinderen naar de Eliëzerschool en de begeleiding bestaat uit zo'n 30 personen. De meeste kinderen komen uit Rijssen, Urk, Genemuiden, Staphorst, Nunspeet en Elspeet. De gemiddelde groepsgrootte is 15, de aantallen kunnen variëren per groep. We bieden een duidelijkheid in het dagritme en de methodes, omdat de meeste leerlingen zich daar het prettigst bij voelen.

Adaptief onderwijs
Vanuit onze reformatorische grondslag geven we vorm aan adaptief onderwijs. In de dagelijkse praktijk sluiten we aan bij de behoefte en vragen van de leerlingen, zodat we ons onderwijs daarop af kunnen stemmen en ontwikkelen. Een leerling heeft een aantal basisbehoeftes om tot leren te komen:

• Goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen.
• Competentiegevoel, het gevoel en vertrouwen dat je iets kunt.
• Zelfstandigheid, zonder hulp van anderen iets tot stand brengen.

Betrokken ouders
Tussen school en ouders is een gelijkwaardige samenwerking, waarin we werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (school-)ontwikkeling van het kind. School en ouders hebben daarin verschillende verantwoordelijkheden. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de motivatie, de leerhouding en het gedrag van de leerling. Vanuit wederzijds respect is er een vertrouwensband en open communicatie, waarin het belang van het kind altijd voorop staat.

Contact met school
De school onderhoudt contact met de ouders door dagen en avonden te organiseren waarin de leerlingen en hun werk centraal staan. Als er vragen of problemen zijn, kunnen ouders contact opnemen met de leerkracht. Wanneer er aanleiding toe is, maken we tijd voor een gesprek.

wij werken samen met