Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Obadja cluster 4

De reformatorische Obadjaschool Cluster 4 biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met sociaal, emotionele en psychiatrische problemen. 

We vatten onze missie samen in de slogan ‘Meer dan meetbaar’. We willen voor alle leerlingen een passend onderwijs aanbod bieden, gericht op hun cognitieve vermogens
, hun mogelijkheden en behoeften, zodat ieder kind zijn of haar geschonken scheppingsgaven optimaal kan ontwikkelen. Om te kunnen ontwikkelen is er meer nodig dan alleen ‘meetbare’ gegevens. Het gaat om de ontwikkeling van het kind als mens in zijn geheel en die is niet in tabellen te vangen, juist ook in sociaal – emotioneel opzicht. Alle meetbare en niet-meetbare gegevens nemen we als school, tijdens de hele schoolperiode, als bagage mee.

Obadjaschool Cluster 4 staat aan de Hasselterdijk in de stadswijk Stadshagen in Zwolle, in hetzelfde gebouw als de Eliëzerschool. Deze school biedt met bijna 20 personeelsleden onderwijs aan bijna 40 leerlingen met complexe gedragsproblemen. 


Zorg en begeleiding
Onze school is gespecialiseerd in de specifieke zorg en begeleiding. We kijken naar wat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en stellen daarvoor een onderwijstraject op maat op. Dit noemen we het ontwikkelingsperspectief plan (OPP).

Uitstromen naar vervolgonderwijs of werk
De leerlingen van de Obadjaschool cluster 4 stromen uit in het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.
De leerlingen die onder cluster 3 vallen, begeleiden we naar een werkplek, zoals dagactiviteitencentrum, sociale werkplaats of het vrije bedrijf. In het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, werken we toe naar schoolverlaten. Mocht een leerling daar nog niet aan toe zijn, dan kan dit ook op een later tijdstip. De leerling gaat in principe van school als er een geschikte werkplek is gevonden.

Specialisten
De leerkrachten zijn goed opgeleid en hebben zicht op de hulpvraag en de onderwijsbehoefte van hun leerlingen. In de begeleiding krijgen ze ondersteuning van andere specialisten, zoals de remedial teacher, de orthopedagoog, de logopedist, fysiotherapeut, psychomotorische therapeut of de school maatschappelijk werker.
De groepen zijn klein, ongeveer 15 leerlingen. We bieden een duidelijkheid in het dagritme en de methodes. Zo komen we tegemoet aan de behoeften van de leerlingen qua onderwijs en welbevinden.

Adaptief onderwijs
Vanuit onze reformatorische grondslag geven we vorm aan adaptief onderwijs. In de dagelijkse praktijk sluiten we aan bij de behoefte en vragen van de leerlingen, zodat we ons onderwijs daarop af kunnen stemmen en ontwikkelen. Een leerling heeft een aantal basisbehoeftes om tot leren te komen:

• Goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen.
• Competentiegevoel, het gevoel en vertrouwen dat je iets kunt.
• Zelfstandigheid, zonder hulp van anderen iets tot stand brengen.

Betrokken ouders
Tussen school en ouders is een gelijkwaardige samenwerking. We werken vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (school-)ontwikkeling van het kind. School en ouders hebben daarin verschillende verantwoordelijkheden. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de motivatie, de leerhouding en het gedrag van de leerling. Vanuit wederzijds respect is er een vertrouwensband en open communicatie, waarin het belang van het kind altijd voorop staat.

Contact met school
De school onderhoudt contact met de ouders door dagen en avonden te organiseren waarin de leerlingen en hun werk centraal staan. Als er vragen of problemen zijn, kunnen ouders contact opnemen met de leerkracht. Wanneer er aanleiding toe is, maken we tijd voor een gesprek.

wij werken samen met