Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Grondslag


De basis
De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting en de scholen gebruiken de Statenvertaling als de meest getrouwe overzetting van Gods Woord uit de grondtalen en sluiten andere vertalingen uit.

Reformatorische scholen
De stichting richt zich op het mogelijk maken van speciaal (basis)onderwijs op reformatorische grondslag in de regio Noordoost Nederland. De stichting is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Berséba.

Bestuurlijke opdracht
Het bestuur van de stichting heeft als belangrijkste opdracht het onderwijs gestalte te geven vanuit Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Dit is van invloed op alle plannen, besluiten en de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd en gegeven.

Kerk, school en thuis
Doordat we vanuit de reformatorische grondslag werken, blijft de verbinding tussen kerk, school en thuis in stand, zoals dat ook het geval is bij reguliere basisscholen vanuit dezelfde gezindte.

wij werken samen met