Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Het ABC van de praktische informatie

In dit hoofdstuk willen we u op de hoogte brengen van een aantal (praktische) zaken die voor onze school van belang zijn. We doen dit in alfabetische volgorde.


Audiovisuele middelen

De identiteit van onze school is ook van invloed op de keuze van leer- en hulpmiddelen. Op school wordt gebruik gemaakt van video, computer en digibord om het onderwijs te ondersteunen. Uitgangspunt is dat deze middelen alleen gebruikt worden voor onderwijskundige en educatieve doeleinden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een document.


Externe contacten
De gemeente

De school is gevestigd in de gemeente Zwolle. Er wordt overleg gevoerd over huisvesting, lokaal onderwijsbeleid, schoolbegeleiding en gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Verschillende vormen van overleg dienen op overeenstemming gericht te zijn. De school heeft contacten met de leerplichtambtenaar over ongeoorloofd schoolverzuim. Met de overige gemeenten van waaruit de kinderen de school bezoeken, vindt zo nodig overleg plaats over het leerlingen vervoer.


Dienstverlenende organisaties

Onze school is lid bij de VGS. Deze vereniging, opgericht in 1921, zet zich al bijna een eeuw in voor groei en bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. De VGS behartigt onze belangen bij het ministerie, de Tweede Kamer, de Inspectie van het Onderwijs en bij andere organisaties. Daarnaast adviseert de VGS scholen bij financiën en personeelsvraagstukken en verzorgt ze hun financiële-, personeels- en salarisadministratie. Bij de VGS zijn een kleine 200 scholen en ruim 170 kerkenraden aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.vgs.nl.

 

Verder zijn er contacten met de GGD in verband met het verlenen van jeugdgezondheidszorg.

 

Fotograaf

De schoolfotograaf komt ieder najaar.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen, waarvan de eigenaar onbekend blijft, worden op een vaste plaats in school opgeborgen. Op een ouder-/contactavond worden de spullen uitgestald en kunnen zij alsnog bij de rechtmatige eigenaar terecht komen. Belt u gerust als er iets kwijt is.

 

Gymkleding

Het dragen van gymschoenen tijdens de gymlessen is verplicht. Dit om het ontstaan van voetwratten tegen te gaan. Met het oog op veiligheid en hygiëne gelden voor de kleding tijdens de gymles de volgende regels: jongens dragen een korte broek en T-shirt. Oudere jongens mogen ook wel een trainingsbroek dragen. Meisjes dragen bij voorkeur een gympak. Oudere meisjes mogen ook een trainingsbroek met T-shirt dragen.

 

Hoofdluis

We doen er alles aan om hoofdluis te voorkomen, maar dit is erg moeilijk.  Het kan in ieder gezin voorkomen. Wel kunnen we er vroegtijdig bij zijn, zodat het geen ‘plaag’ wordt. Wat kunt u er thuis aan doen?

 • Wekelijkse controle bij uw kind, bijvoorbeeld bij het in bad gaan.
 • Bij constatering, bij de apotheek of drogist shampoo of lotion halen.
 • De jassen, het beddengoed en dergelijke goed schoonmaken door te wassen, stomen of borstelen.
 • Meld het bij de leerkracht van uw kind. Op school kunnen wij dan informatie geven om verspreiding te voorkomen.

Daarnaast houden wij met hulp van een aantal moeders op school vijf keer per jaar (na elke vakantie) een luizencontrole. Op Schoolwapps vindt u de data in de kalender. Wilt u op deze dagen ervoor zorgen dat uw kind geen gel, knipjes of vlechtjes in het haar heeft?

 

Huiswerk

In met name de bovenbouwgroepen is huiswerk een vast gegeven. Het is heel fijn als u uw kinderen erbij wilt helpen. Wij vertrouwen erop dat u regelmatig het huiswerk met ze doorneemt.

 

Jaaropening

Op de laatste zaterdag van de zomervakantie wordt de jaaropening gehouden in de aula van de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen voor de leerlingen van de Eliëzerschool SBO en de Obadjaschool Cluster 3, Cluster 4 en Obadjaschool Urk Alle leerlingen met hun ouders worden verwacht. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de mail.

 

Kerstviering

De kerstviering van de kleuters wordt op school gevierd op de laatste woensdagavond voor de kerstvakantie. Daarna zijn de kleuters vrij.

De kerstviering van groep 3-8 van de Eliëzerschool en van de Obadjaschool cluster 4 vindt plaats op de vrijdagmorgen voor de kerstvakantie, in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente in Kampen.

 

Koningsdag

Vlak voor de meivakantie wordt Koningsdag gevierd op school. De kinderen zingen ’s morgens bij de vlag. ’s Middags worden er spelletjes/workshops gedaan waarbij ouders ook welkom zijn om mee te helpen of te komen kijken.

 

Ouderbijdrage

Van ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 25,- gevraagd. Bij een tweede kind wordt € 15,- gevraagd en vanaf het derde kind € 0,-. Van de opbrengst wordt een aantal niet gesubsidieerde zaken rondom het schoolleven betaald. Zo wordt de vrijwillige bijdrage gebruikt voor de extra kosten van het Kerstfeest (huur kerk, drinken, iets lekkers, een boekje), maar ook voor excursies en een kilometervergoeding voor de leesmoeders en andere vrijwilligers.

 

Pauze en overblijfmogelijkheden

We stimuleren een gezonde leefstijl van de leerlingen. Vandaar dat we u vragen om voor de ochtendpauze een gezonde hap aan uw kind mee te geven. Na de maaltijd poetsen de kinderen in de onderbouw hun tanden. Het is fijn als ieder kind zijn/haar eigen tandpasta en tandenborstel op school heeft. Onze school is een overblijfschool. De kinderen gebruiken de maaltijd in het eigen lokaal onder leiding van de leerkracht. Indien de weersomstandigheden buiten spelen niet toelaten, blijven de kinderen tijdens de pauze in hun eigen lokaal om onder leiding van de leerkracht spelletjes te doen. Er zijn geen kosten aan het overblijven verbonden.

 

Rapporten

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Het 1e rapport wordt meegegeven in de week voorafgaand aan de kerstvakantie. Het tweede rapport krijgen de leerlingen vlak voor het einde van het cursusjaar.

 

Schoolreizen

Elk jaar gaan alle kinderen een dag op schoolreis. Nadere informatie over de kosten, data en reisdoelen ontvangt u in de loop van het schooljaar. Meestal breekt de ‘reiswoede’ omstreeks de maand mei/juni aan.

 

Sponsoring beleid

Het beleid rond sponsoring is vastgelegd in een basisdocument. We noemen een aantal uitgangspunten, zodat u een beeld krijgt hoe we hier op school mee omgaan:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
 • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Verjaardagen leerlingen

Op hun verjaardag mogen de leerlingen trakteren in hun groep. De leerlingen trakteren het personeel in de personeelskamer. Het meebrengen van gezonde traktaties willen we stimuleren. We verzoeken u om geen kauwgom mee te geven. Buiten het gezondheidsaspect willen we vooral wijzen op de praktische bezwaren: het is nauwelijks uit onze vloerbedekking te verwijderen.

 

Vervoer

Het komt regelmatig voor dat kinderen bij hun klasgenoten in een andere plaats willen spelen. Daarbij wordt het busje uit die plaats vaak als handige vervoersmogelijkheid gezien. Wilt u, als u dit overweegt, eerst contact op nemen met de desbetreffende chauffeur. Zonder overleg tussen ouders en chauffeurs van beide busjes is het niet toegestaan dat kinderen met een ander busje meegaan. Mochten er op enigerlei wijze problemen zijn rondom het vervoer, dan kunt u contact opnemen met de vervoerder of de gemeente. Problemen tussen kinderen onderling in de bus kunnen bij de leerkracht of teamleider worden gemeld.

 

Voortgezet onderwijs

Halverwege het cursusjaar zal in overleg met de ouders van de leerlingen van groep 8 van het SBO een keuze gemaakt moeten worden voor het vervolgonderwijs. Een groot aantal ouders kiest voor de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen, IJsselmuiden, Urk en Staphorst of de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, Uddel en Rijssen.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

Door het bestuur is (ten behoeve van de school) een verzekering afgesloten in verband met wettelijke aansprakelijkheid. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij overal, maar in het bijzonder op school, de zorgvuldigheid tegenover een ander en/of zijn eigendommen in acht nemen. Door een leerling toegebrachte schade dient te worden vergoed door de ouders.

 

Zendingsgeld

Wij stellen het bijzonder op prijs als alle leerlingen geld voor de zending meenemen, zodat ze ook hierdoor steeds herinnerd worden aan de nood van onze verre naaste. Dit geld wordt op maandag ingezameld via de leerkracht. Het wordt besteed aan o.a. de volgende zendingsgenootschappen of instellingen:

 • Spaans Evangelische Zending
 • Bonisa zending
 • Mbuma zending
 • Stephanos
 • Woord en Daad
 • Ons adoptiekind
wij werken samen met