Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Organisatie


Onze organisatie richt zich op speciaal basisonderwijs, en speciaal onderwijscluster 3 en 4. Wij bieden onderwijs op reformatorische grondslag aan. We richten ons op een goede ontwikkeling bij de leerlingen die ons zijn toevertrouwd door hen een passend onderwijs te bieden.

Passend onderwijs
Wanneer de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht of gehoopt, dan is de kans groot dat het kind een andere vorm van onderwijs of aandacht nodig heeft. Op onze scholen bieden we de begeleiding aan kinderen op het speciaal basisonderwijs of op speciaal onderwijs, cluster 3 of 4. In het speciaal basisonderwijs gaat het om leerlingen met een vertraagde ontwikkeling. Het gaat bij cluster 3 en 4 om kinderen met een verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. We bieden passend gespecialiseerd onderwijs, zodat ze hun plek in de samenleving kunnen verwerven.

SBO
Op de Eliëzerschool voor SBO zitten kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ze stromen meestal uit in het voortgezet onderwijs.

Cluster 4
Op de Obadjaschool cluster 4 zitten kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ze stromen uit in het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Cluster 3
Op de Obadjaschool cluster 3 zitten leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. De school begeleidt de leerlingen in de doorstroming naar een werkplek, zoals dagactiviteitencentrum, sociale werkplaats of het vrije bedrijf. In het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, wordt toegewerkt naar schoolverlaten. Mocht een leerling daar nog niet aan toe zijn, dan kan dit ook op een later tijdstip. De leerling gaat in principe van school als er een geschikte werkplek is gevonden.

Dienstencentrum
Aan onze scholen is een dienstencentrum verbonden met verschillende specialisten op het gebied van onderwijs, gedrag en opvoeding. Scholen in de regio met regulier reformatorisch onderwijs kunnen hier terecht voor ondersteuning en trainingen. De verschillende deskundigen helpen intern begeleiders, teams en individuele leerkrachten, zodat ze een kind met specifieke behoeften op de eigen school de juiste ondersteuning kunnen bieden. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen binnen het reguliere basisonderwijs passende ondersteuning krijgen. 

Commissie van begeleiding / School ondersteuningsteam
De groepsleerkrachten zijn de eerste verantwoordelijken als het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen. Zij worden waar nodig ondersteund door andere professionals. Ook is er een ondersteuningsteam dat zich richt op nieuwe leerlingen en ondersteuningsvragen van ouders, leerlingen of leerkrachten die de zorg in de groep te boven gaan.

Samenstelling en taken 
Commissie van begeleiding / School Ondersteuningsteam

Het eindverantwoordelijke directielid:

bewaken van procedures en afspraken

De intern begeleiders:

uitvoeren van acties met betrekking tot leerlingenzorg

Orthopedagoog:

onderzoek leerling en begeleiding van teamleden

Schoolmaatschappelijk werkster:

contact met externe partijen (o.a. BJZ, AMK, leerplichtambtenaar) en het afleggen van huisbezoeken

De schoolarts (op afroep):

uitvoeren medisch onderzoek


Meerwaarde van ons onderwijs
Wij hopen dat het onderwijs aan de kinderen tot zegen mag zijn voor hun tijdelijke en eeuwige welzijn. Het uiteindelijke doel van al onze inspanningen is dat de kinderen mogen leven tot eer van hun Schepper.

wij werken samen met