Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Verlofregeling

Leerplicht
Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Verlof
Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubilea van ouders of grootouders
• bezoek aan arts als dat niet anders dan onder schooltijd gepland kan worden
• andere gewichtige omstandigheden

Vakantie
In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo’n vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Aanvragen voor verlof die voortkomen uit vakantiespreiding tussen verschillende regio’s worden niet toegekend.

Aanvraagformulier
De directie van de school besluit, namens het bevoegd gezag, over een verzoek van de ouders. Een verlofaanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de teamleider ingediend te worden. U kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen of wanneer daar de tijd niet voor is, kunt u het telefonisch aanvragen.
Wij houden ons aan de wettelijke regelgeving. Behalve om de bovengenoemde redenen mogen we geen extra verlof- of vakantiedagen geven. We verzoeken ouder hier rekening mee te houden en vooraf zelf na te gaan of een verlofverzoek al dan niet binnen de regelgeving valt.
U kunt hier het aanvraagformulier voor verlof downloaden.

wij werken samen met