Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Speciaal (basis) onderwijs

Speciaal (basis) onderwijs is voor leerlingen die intensieve of specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben. Kinderen gaan naar een school voor speciaal (basis) onderwijs als een kind specifieke leerbehoeften heeft.
Het gaat onder andere om moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsproblemen en kinderen met gedragsproblemen.

Clusters en samenwerkingsverbanden
Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier groepen die clusters heten.
• Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
• Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
• Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
• Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen
Het speciaal basis onderwijs Cluster 3 en 4 vormen samen de Eliëzer- en Obadjaschool.
Onze scholen in Zwolle vallen onder het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, regio Noordoost.

Ontwikkelingsperspectief
Scholen voor speciaal (basis) onderwijs stellen een ontwikkelingsperspectief vast voor elke leerling. Het is een plan waarin staat beschreven hoe de school een passend einddoel voor het kind wil bereiken. 

Kerndoelen speciaal (basis) onderwijs
De kerndoelen speciaal (basis) onderwijs geven aan wat een kind aan het eind van de opleiding moet weten en kunnen. De doelen zijn vastgesteld door de overheid, maar de scholen mogen zelf bepalen hoe ze de doelen willen halen. Daarnaast bestaan er ook kerndoelen voor de uitstroomprofielen.

Onze scholen
Vanuit onze scholen vervolgen de leerlingen hun leerweg op het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Een deel van de leerlingen stroomt uit naar werk of dagbesteding.
Op de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 gaan kinderen van 4 tot en met 12 jaar naar school.
Op de Obadjaschool cluster 3 gaan leerlingen van 4 tot en met ongeveer 19 jaar naar school.

wij werken samen met