Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is voor leerlingen die intensieve of specialistische begeleiding nodig hebben. Het kan gaan om basis- en voortgezet onderwijs. Kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs als de gewone school een kind met leerproblemen niet kan helpen. Het gaat onder andere om moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsproblemen en kinderen met gedragsproblemen.

Clusters en samenwerkingsverbanden
Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier groepen die clusters heten.
• Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
• Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
• Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
• Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen
Cluster 3 en 4 vormen met gewone scholen een samenwerkingsverband. De samenwerkende scholen maken afspraken over welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring af die recht geeft op plaatsing in het speciaal onderwijs. De SO-scholen in Zwolle vallen onder het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, regio Noordoost.

Ontwikkelingsperspectief
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs stellen een ontwikkelingsperspectief vast voor elke leerling. Het is een plan waarin staat beschreven hoe de school een passend einddoel voor het kind wil bereiken. Het gaat dan om een diploma halen, een baan of een plek in de dagbesteding vinden.

Afronden schooltijd
De school helpt de leerling zijn mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. In het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt toegewerkt naar schoolverlaten. Mocht een leerling nog niet toe zijn aan het verlaten van de school, dan kan dit ook op een later tijdstip. De leerling gaat in principe van school als er een geschikte werkplek is gevonden.

Kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs

De kerndoelen speciaal onderwijs geven aan wat een kind aan het eind van de opleiding moet weten en kunnen. De doelen zijn vastgesteld door de overheid, maar de scholen mogen zelf bepalen hoe ze de doelen willen halen. Daarnaast bestaan er ook kerndoelen voor de uitstroomprofielen.

Onze scholen
Vanuit onze scholen vervolgen de leerlingen hun leerweg op het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Een deel van de leerlingen stroomt uit naar werk of dagbesteding.
Op de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 zitten kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Op de Obadjaschool cluster 3 zitten leerlingen van 4 tot en met ongeveer 19 jaar.

wij werken samen met