Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Medezeggenschap

 

De Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 hebben samen één medezeggenschapsraad (MR). Deze vergadert samen met de MR van de Obadjaschool cluster 3 als gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Als het gaat over school-specifieke aangelegenheden vergaderen de MR’s apart. 

De GMR denkt met de directie en het bestuur mee. In overleg met de medezeggenschapsraden is het instemmingsrecht omgebogen naar adviesrecht. De statuten, het reglement en de notulen liggen ter inzage op school.Samenstelling MR Eliëzerschool en Obadjaschool cluster 4

dhr. M.C. Schouten
mw. G.G. Voorn-Post
mw. C. Wisse
mw. M.J. Folmer
lid oudergeleding
lid oudergeleding
lid personeelsgeleding
secretaris MR, personeelsgeleding

 

 

Contact met leden medezeggenschapsraden

De contactgegevens van de leden staan in de schoolgidsen.


wij werken samen met