Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

AanmeldenVoor de plaatsing van kinderen op een school voor speciaal onderwijs gelden regels die door de overheid zijn opgesteld. Bij dit alles speelt het onder-steuningsteam van onze scholen een belangrijke rol. Voor plaatsing op één van onze scholen kijken we ook naar de kerkelijke achtergrond, zodat er een goede aansluiting is tussen school en de gezinnen waaruit de kinderen afkomstig zijn.

Aanmeldingstraject vanuit samenwerkingsverband Berséba

Om uw kind te kunnen plaatsen op onze school is er een toelaatbaarheids-verklaring (TLV) nodig, deze wordt aangevraagd door de school waar uw kind nu op zit. De intern begeleider van de school waar uw zoon/dochter op zit, kan u informatie geven over hoe dit moet gebeuren. Zodra de TLV is afgegeven is uw kind toelaatbaar en dus plaatsbaar op onze school. Onze scholen vallen onder Berséba (www.berseba.nl), het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs.

Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier regio’s. Onze scholen zijn onderdeel van regio Noordoost. Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en SO valt onder de verantwoordelijkheid van het zorgloket (Loket Noordoost) dat onderdeel is van Berséba Noordoost. Loket Noordoost is bereikbaar via: E: G.vanDam@berseba.nl

Inschrijven en kennismaken

We streven ernaar om voor de nieuwe leerling een ochtend voor kennismaking en wennen in de groep in te plannen. Om uw kind in te schrijven op de Obadjaschool is het volgende nodig:
  • Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van Loket Noordoost
  • Het OSO- dossier van de leerling (wordt verzonden door school van herkomst) 
  • Ingevulde aanmeldingsformulieren
Als de benodigde documenten ontvangen zijn, nodigen we ouders uit voor een intakegesprek met de teamleider, de intern begeleider en/of de schoolmaatschappelijk werker. Zo kunnen we ons samen een beeld vormen van uw kind en zicht krijgen op de mogelijkheden van begeleiding. Samen met de Commissie voor de Begeleiding en de leerkracht wordt gekeken naar wat uw kind nodig heeft in de klas en in welke groep hij/zij wordt geplaatst. Met elkaar zoeken we naar de beste onderwijsplek voor uw kind. U kunt een vrijblijvend oriëntatie bezoek brengen aan onze school, als u graag meer wilt weten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de teamleider van de school, mevr. A. van Hattem-v.d. Kolk via telefoonnummer 06-39776336.

Aanmeldingstraject van buiten samenwerkingsverband Berséba

Zie het stroomschema hierboven. Volg na de laatste stap de aanmelding vanaf het kopje ‘inschrijven en kennismaken’.

Aanmeldformulier

Vul onderstaande gegevens in voor het aanmelden van uw kind/pleegkind op onze school. We hopen u dan zo spoedig mogelijk te informeren over het vervolg van de aanmeldprocedure. Voor aanmelding is het nodig dat u in het bezit bent van een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring).
  • *
  • *


  • *


wij werken samen met