Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Aanmelden

 

Voor de plaatsing van kinderen op een school voor speciaal onderwijs gelden regels die door de overheid zijn opgesteld. Voor plaatsing op één van onze scholen kijken we ook naar de kerkelijke achtergrond, zodat er een goede aansluiting is tussen school en de gezinnen waaruit de kinderen afkomstig zijn.Aanmeldingstraject
Als u uw kind wilt aanmelden op de Obadjaschool op Urk kunt u contact opnemen met mevr. A. Hanekamp-Leusink van de administratie van onze school via telefoonnummer 038-4226078 . Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek aan de school, zodat u een beeld krijgt van het onderwijs. Ook zal de intern begeleider mevr. B. van Dalfsen-Schot betrokken zijn om een goed beeld te krijgen of de Obadjaschool een passende plek kan zijn voor uw kind. We kijken eerst naar de aansluiting van de achtergrond bij de grondslag van onze school. Als een kind vanuit het samenwerkingsverband Berséba wordt aangemeld, is die aansluiting vanzelfsprekend aanwezig. U kunt ook een vrijblijvend oriëntatiebezoek brengen aan onze school, als u graag meer weten. Daarvoor kunt u tot augustus 2019 contact opnemen met de directeur onderwijs van de school dhr. A. Trouwborst via telefoonnummer 06-49499189.  Na de zomervakantie 2019 kunt u hiervoor contact opnemen met de teamleider van de school, mevr. A. van Hattem via telefoonnummer 06-33751497


Om uw kind te kunnen plaatsen op onze school is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig, deze wordt aangevraagd door de school waar uw kind nu op zit. Hiervoor wordt een leerling dossier in orde gemaakt, dat opgestuurd wordt naar de commissie van het Loket. Als de TLV daadwerkelijk is afgegeven, dan is uw kind plaatsbaar op onze school. Samen met de Commissie voor de Begeleiding en de leerkracht wordt gekeken wat uw kind nodig heeft in de klas en in welke groep hij/zij wordt geplaatst. Met elkaar zoeken we naar de beste onderwijsplek voor uw kind.  ​​

De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het Loket Noord Oost van het samenwerkingsverband Berséba (www.berseba.nl). De intern begeleider van de school waar uw zoon/dochter op zit, kan u informatie geven over hoe dit moet gebeuren. Zodra de TLV is afgegeven is uw kind toelaatbaar. 


Toelaatbaarheidsverklaring
Voor plaatsing van een kind op een school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Onze scholen vallen onder Berséba, het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier regio’s. Onze scholen zijn onderdeel van regio Noordoost. Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en SO valt onder de verantwoordelijkheid van het zorgloket (Loket Noordoost) dat onderdeel is van Berséba Noordoost. Scholen die een leerling in het speciaal (basis)onderwijs willen plaatsen, moeten een toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het Loket.

Loket Noordoost is bereikbaar via:
E: G.vanDam@berseba.nl 

Regels voor aanmelding speciaal onderwijs
In de Wet op de Expertise Centra zijn de regels rondom speciaal onderwijs vastgelegd. Deze regels zijn uiteraard ook van toepassing op onze scholen. Voor ouders is vooral het gedeelte over de aanmelding, toelating en begeleiding van de leerlingen van toepassing. Bij dit alles speelt het ondersteuningsteam van onze scholen een belangrijke rol. Uiteraard doorlopen we samen met ouders het proces van aanmelding.

Inschrijven en kennismaken
Als uw kind wordt ingeschreven ontvangt de school waar uw kind vandaan komt daarvan een bewijs. Als het mogelijk is, plannen we voor de nieuwe leerling een ochtend voor kennismaking en wennen in de groep.

Om uw kind in te schrijven op de Obadjaschool is het volgende nodig: 
• Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van Loket Noordoost
• Kopie van het dossier van de leerling
• Ingevulde aanmeldingsformulieren

Als de benodigde documenten ontvangen zijn, nodigen we ouders uit voor een intakegesprek met de teamleider, de intern begeleider en/of de schoolmaatschappelijk werker. Zo kunnen we ons samen een beeld vormen van uw kind en zicht krijgen op de mogelijkheden van begeleiding. 

 

wij zijn aangesloten bij