Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Medezeggenschap

 De Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 hebben samen één medezeggenschapsraad (MR). Deze vergadert samen met de MR van de Obadjaschool cluster 3 als gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Als het gaat over school-specifieke aangelegenheden vergaderen de MR’s apart. 

De GMR denkt met de directie en het bestuur mee. In overleg met de medezeggenschapsraden is het instemmingsrecht omgebogen naar adviesrecht. De statuten, het reglement en de notulen liggen ter inzage op school.


 


Samenstelling MR Obadjaschool cluster 3

dhr. K. Bisschop
dhr. W. Timmerman
mw. A. van der Starre-Suijker
mw. J. van Hattem-Eijkelboom
Mw. T. Heetebrij-van der Veen
lid oudergeleding
lid oudergeleding
secretaris MR, personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeledingContact met leden medezeggenschapsraden
De contactgegevens van de leden staan in de schoolgidsen.wij werken samen met